Nastoletni
Programiści

Logo Nastoletnich Programistów

Minecraft a programowanie? Architektura klient – serwer.

Minecraft jest grą, która mocno przyczyniła się do rozwoju gatunku „gier piaskownic” (ang. sandbox). Jej ogromna popularność spowodowała powstanie dużej strefy moderskiej, skupionej na tworzeniu kolejnych elementów, już i tak bardzo rozbudowanego świata.

Moimi ulubionymi modyfikacjami okazały się dodatki przemysłowe, dodające kolejne stopnie przerabiania surowców oraz maszyny ułatwiające ich przetwarzanie. Każdy, kto chociaż trochę zainteresuje się uprzemysłowieniem produkcji zawsze dobrnie do momentu, w którym ręczne operowanie całą fabryką straci sens, ponieważ nie jest to już takie efektywne jak to, czego się oczekiwało. W takim przypadku z pomocą przychodzą nam komputery.

W tym poradniku przedstawię rozwiązanie architektury klient – serwer na jednej z dwóch najpopularniejszych modyfikacji dodającej maszyny liczące. Będzie to ComputerCraft. W kolejnych poradnikach skupię się na drugiej modyfikacji tego typu – OpenComputers. Ten poradnik skierowany jest do osób, które miały już styczność z językiem Lua oraz tą modyfikacją.

Architektura w teorii

Poradnik rozpocznę od cytatu z portalu Wikipedia.com:

Klient-serwer (ang. client/server, client-server model) – architektura systemu komputerowego, w szczególności oprogramowania, umożliwiająca podział zadań (ról). Polega to na ustaleniu, że serwer zapewnia usługi dla klientów, zgłaszających do serwera żądania obsługi (ang. service request).

Najlepszym (moim zdaniem) przykładem takiej architektury jest relacja przeglądarka – serwer WWW. Na jakiej zasadzie działa takie połączenie? Przeglądarka wysyła do serwera żądanie (ang. request) i oczekuje od serwera odpowiedzi (ang. response). Kilka lat temu natknąłem się na określenie połączenia typu ping-pong, czyli połączenie polegające na przekazaniu pakietu danych razem z wirtualną „piłeczką”. Określenie osobliwe, jednakże nie odbiega znacznie od głównej idei a może ułatwić początkującym zrozumienie tego typu relacji.

Na obecnym etapie ujawniają się kolejne właściwości tego typu połączenia. Jedną z głównych jest zależność, z której wynika, że jeden serwer może przyjmować żądania od wielu klientów. Co jednak w momencie, w którym serwer otrzyma w tym samym momencie kilka żądań? Jest na to kilka rozwiązań, nie tylko sprzętowych ale również programowych. Czasem jest to dodatkowy serwer kolejki (ang. queue server), który zostaje umieszczony pomiędzy klientem a serwerem i wysyła żądania serwerowi głównemu w kolejce, w której je otrzymał, bez jego przeciążania, a czasem program uruchomiony w tle, który przetrzymuje żądania w kolejce, a program serwera po kolei może je z niego wybierać. W tym przykładzie pominę to zagadnienie i skupię się głównie na samym połączeniu, bez rozwiązywania problemów z możliwymi przeciążeniami.

Projekt protokołu

Połączenie obu komputerów musi być w jakiś sposób ujednolicone, dlatego utworzyłem protokół (w ogromnym uproszczeniu), który korzysta z API Modemu (link). Sama modyfikacja udostępnia jeszcze API nazwane „Rednet”, jednakże pozwala ono tylko na połączenie po modemie bezprzewodowym, a sporządzając swój własny protokół można korzystać nie tylko z bezprzewodowych, ale i przewodowych modemów.

Identyfikacja komputerów w sieci w tej modyfikacji znacznie odbiega od właściwości protokołu TCP/IP. Każdy komputer posiada swój unikalny identyfikator i jest on niezmienny, niezależny od sieci, do której jesteśmy połączeni.

Sam projekt rozpocznę od ramki, czyli „piłeczki”, którą będziemy „rzucali” między komputerami. Obiekt ten musi zawierać wszystkie potrzebne informacje do działania protokołu jak i dane, które będziemy chcieli przekazać dalej. Oto lista:

  • ID adresata, czyli identyfikator komputera, z którego wysyłamy ramkę
  • ID odbiorcy, czyli identyfikator komputera, do którego docelowo ma dotrzeć ramka
  • Typ wiadomości, czyli ciąg znakowy identyfikujący typ zawartości ramki (np. obiekt, ciąg znakowy, liczba, typ logiczny…)
  • Zawartość, czyli faktyczna wiadomość wysyłana w ramce

API Modemu pozwala na operowanie na kanałach – odpowiednikach portów w protokole TCP/IP. Chcąc uzyskać podobieństwo do protokołu HTTP, skorzystam z kanału 80.

Oto konstrukcja obiektu ramki, którym będą wymieniały się komputery:

Cały protokół oparty jest na 2 funkcjach – odbierającej i wysyłającej. Funkcja odbiorcza przyjmuje 3 argumenty. Pierwszy, wymagany argument to kanał, na którym program ma nasłuchiwać. Pozostałe dwa argumenty są opcjonalne i nie trzeba ich wpisywać. Pierwszy z opcjonalnych to czas, przez który program ma nasłuchiwać do czasu zwrócenia błędu o braku odpowiedzi (ang. timeout). Domyślną wartością w tym przypadku będzie 10 sekund, a maksymalną możliwą do wpisania będzie 120 sekund. W argumencie tym można wpisać również wartość logiczną false, która zablokuje wywołanie timera, a co za tym idzie, nie pozwoli na zwrócenie błędu o braku odpowiedzi. Ta właściwość przyda się podczas pisania programu serwera. Drugi zaś to typ wiadomości, którego program oczekuje. Jeżeli ciąg znakowy wpisany w tym parametrze nie będzie zgodny z ciągiem podanym w ramce, program przystąpi do dalszego nasłuchu. Funkcje te są przystosowane do wykrycia modemu, tak więc w celu uniknięcia błędów/niepożądanego działania lepiej nie podłączać do komputera większej ich ilości.

Teraz można wywołać funkcję odbiorczą wpisująć receive(kanał[, czas, typ]). Funkcja waitForMessage() jest funkcją wewnętrzną wykorzystywaną przez funkcję receive().

Funkcja nadawcza przyjmuje 2 argumenty. Oba są wymagane do jej działania. Pierwszy argument to obiekt ramki, który program chce przesłać. Drugi argument to kanał, po którym ramka ma zostać przesłana.

Aby wysłać wiadomość, wystarczy sporządzić odpowiedni obiekt żądania według wzoru ramki i wywołać funkcję send(żądanie, kanał).

Obie funkcje można umieścić w jednym pliku i wywoływać je w innym (np. w programie serwera) poprzez załączenie ich jako API. Aby to zrobić, trzeba zapisać je w pliku o nazwie np. protocol i załadować je do programu jak w poniższym przykładzie. Potem będzie można odwoływać się do nich jak do metod obiektu.

Modyfikacja udostępnia API serwisu Pastebin.com do pobierania skryptów ze strony na komputery w grze. Aby umożliwić jednak korzystanie z tej funkcji, trzeba odnaleźć plik ComputerCraft.cfg i zmienić wartość linii B:enableAPI_http= z false na true. Wtedy będzie można skorzystać z tego udogodnienia. W celu pobrania protokołu wystarczy wpisać pastebin get DfjzLK6R protocol.

Schemat algorytmu

Poradnik przewiduje 2 programy. Pierwszy program (klient) będzie przyjmował od użytkownika komendę, po czym nastąpi jej przekazanie do serwera i oczekiwanie na odpowiedź. W przypadku otrzymania odpowiedzi nastąpi jej wyświetlenie, a w przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym czasie zostanie wyświetlony błąd o braku odpowiedzi z serwera. Po wyświetleniu błędu program zada pytanie użytkownikowi, czy ten życzy sobie ponownego wysłania żądania do serwera. Odpowiedź twierdząca powtórzy procedurę wysłania żądania, a przecząca zakończy program. Drugi program (serwer) będzie działał w wiecznej pętli, podczas której będzie oczekiwał zdarzenia (ang. event) otrzymania żądania od klienta, po której nastąpi przetworzenie ów żądania i wystosowanie odpowiedniej odpowiedzi. Po wysłaniu wiadomości zwrotnej program przystąpi od początku do nasłuchiwania.

Algorytm programu klienta i serwera

Program klienta

Klient będzie prostym programem konsolowym, który będzie wysyłał komendy wprowadzone przez użytkownika do serwera i zwracał użytkownikowi odpowiedź serwera. W tym przypadku będą to komendy włączenia/wyłączenia lampki oraz zwrócenia stanu lampki (czy włączona). Do programu przyda się funkcja wysyłająca żądanie i zwracająca odpowiedź. Oto ona:

W funkcji tej utworzyłem obiekt żądania i wypełniłem go potrzebnymi danymi. Adres serwera oraz komendę wpisuje użytkownik podczas działania programu. Następuje teraz bezpieczne wywołanie funkcji wysłania żądania funkcją pcall(). W przypadku wystąpienia błędu, program nie zatrzyma się, a przekaże błąd do wyniku działania funkcji. Wtedy warunek w linii 10 wykryje takowy, jeżeli tylko się pojawi i wyświetli stosowny komunikat. Analogiczna sytuacja w przypadku funkcji odbierania odpowiedzi. Gdy wszystko będzie w porządku, funkcja zwróci wiadomość w postaci obiektu odpowiedzi.

Zgodnie z algorytmem, w pierwszej kolejności użytkownik musi podać wymagane informacje dotyczące identyfikatora serwera oraz komendy, którą zamierza przesłać. Pętlę rozwiązałem otaczając cały blok wprowadzania argumentu pętlą repeat ... until. Jest to pętla będąca odpowiednikiem do ... while w językach C-podobnych. W każdym bloku sprawdzam również zgodność typu danych oraz czy nie zwróciło fałszu lub pustej wartości (nil). Oto moje rozwiązanie:

Skoro jest już rozwiązane wprowadzanie i wysył/odbiór danych to pozostało oprogramować całość do końca. Trzeba zaimplementować mechanizm wyświetlania odpowiedzi i ponowienia wysłania ramki. Tutaj również użyłem pętli repeat ... until. Gdy program wykryje brak odpowiedzi, zaproponuje użytkownikowi ponowienie operacji. W tym przypadku użytkownik ma do wyboru naciśnięcie dwóch przycisków. Naciśnięcie przycisku T na klawiaturze spowoduje powtórzenie pętli, zaś naciśnięcie N zakończy działanie programu. Otrzymanie odpowiedzi spowoduje jej wyświetlenie i również zakończenie dalszych działań.

Teraz pozostało dołączyć API naszego protokołu i połączyć całą resztę ze sobą. Oto efekt:

Program klienta możemy pobrać na komputer w grze wpisując komendę pastebin get 04ckzKNf client

Program serwera

Zadaniem serwera będzie kontrola lampki, która poleceniem klienta będzie mogła zostać zapalona lub zgaszona. Klient będzie mógł również poprosić serwer o podanie stanu lampki (czyli czy jest zapalona czy zgaszona). Program serwera rozpocznę od napisania paru funkcji do sterowania lampką:

Jak widać są to dwie funkcje – jedna do włączania lampki i druga do jej wyłączania. Każda z nich przyjmuje argument w postaci ciągu znakowego oznaczającego stronę komputera, po której został umieszczony przewód prowadzący do lampki. Obie funkcje mają ten sam mechanizm działania. W przypadku, gdy wykonywana przez nie operacja powiedzie się, zwracają logiczną prawdę. Każdy inny wynik operacji spowoduje zwrócenie logicznego fałszu. Tak więc jeżeli będziemy chcieli zapalić lampkę a ta będzie już zapalona, otrzymamy false.

Ciągi znakowe oznaczające strony to: top, bottom, left, right, front, back. Tłumacząc na język polski w kolejności: góra, dół, lewo, prawo, przód, tył.

Postępując zgodnie ze schematem algorytmu do napisania pozostały jeszcze 2 funkcje – przetwarzania żądania i odsyłania odpowiedzi.

Aby użyć funkcji odbiorczej w programie serwera wystarczy wpisać w argumencie funkcji odpowiadającym za czas oczekiwania wartość false. Nastąpi wtedy wyłączenie timer’a, który odpowiada za wywołanie błędu braku odpowiedzi. Pozwoli to programowi na działanie w wiecznej pętli nasłuchu bez konieczności napisania nowej funkcji.

Oto kod pętli programowej serwera. Tak jak napisałem wcześniej – wieczna pętla, w której program nasłuchuje wiadomości i odpowiada na żądania. Ale jak wygląda odpowiadanie i przetwarzanie tych żądań? callback() to prosta funkcja przyjmująca jako jedyny argument obiekt odpowiedzi serwera i wysyłający go zgodnie z danymi w nim zawartymi. Zadaniem funkcji process() jest przetwarzanie żądania, które otrzymał serwer, wykonywanie polecenia w nim zawartego i wystosowanie obiektu odpowiedzi.

Ułatwiłem sobie trochę zadanie poprzez utworzenie funkcji prepareResponse(), która zwraca mi kompletną konstrukcję obiektu, który potem zostanie użyty w funkcji callback(). Kod wygląda w ten sposób znacznie schludniej. Pokusiłem się również o dodanie prostej informacji wstępnej z ID komputera oraz stroną z kablem prowadzącym do lampki. Oczywiście stronę można sobie ustawić samemu edytując zmienną side.

Tak samo jak w przypadku kodu klienta, kod serwera również można pobrać w grze komendą pastebin get q88vs6TJ server

Uruchomienie

Do działania potrzeba oczywiście dwóch komputerów. Każdy z nich powinien być wyposażony w modem. W przypadku modemów bezprzewodowych trzeba pamiętać o ograniczeniu odległości. Moja platforma testowa wygląda tak:

Komputer po lewej ma zainstalowany program klienta, ten po prawej zaś działa już jako serwer, z lampką podłączoną do tylnej ścianki. Oba łączą się za pomocą modemów bezprzewodowych. Najlepiej zacząć od wgrania protokołu oraz programu na komputer, który ma pełnić rolę serwera. Po uruchomieniu serwera trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy:

Pierwsza rzecz to ID, czyli identyfikator serwera, który potem będzie trzeba wpisać w programie klienta. Druga rzecz to informacja po której stronie powinien znajdować się kabel prowadzący do lampki. Specjalnie dla początkujących spolszczyłem nazwy w programie. Jeżeli ta wartość jest inna niż zamierzona, trzeba zmienić ją w programie.

Podczas instalacji programu klienta jak i serwera należy pamiętać o równoczesnej instalacji protokołu. Bez tego program nie będzie w stanie zadziałać.

Teraz skupię się na programie klienta. Po wgraniu programu razem z protokołem można go uruchomić.

W tym momencie program wymaga wprowadzenia komendy. Jeżeli nie zostanie rozpoznana przez serwer, prześle on odpowiedź zwrotną z informacją o nierozpoznanej komendzie. Dla testu wprowadzę komendę is_on, która powinna zwrócić stan lampki.

Tutaj należy wpisać ID komputera, na którym zainstalowany jest program serwera. W moim przypadku ID wynosi 0. Po tym kroku nastąpi wysłanie informacji na serwer i oczekiwanie odpowiedzi. Kolejne okno pojawi się, gdy klient otrzyma wiadomość lub minie czas oczekiwania na wiadomość. W moim przypadku czas ten w protokole ustawiłem na 3 sekundy.

Po lewej stronie klient odebrał wiadomość od serwera, po stronie prawej natomiast tej odpowiedzi nie otrzymał i dał nam wybór na powtórzenie wysłania wiadomości.

Podsumowanie

Do czego można użyć takiej konfiguracji? Sterowanie jedną maszyną/fabryką z wielu miejsc, system wewnętrznych wiadomości, system kontroli dostępu… Możliwości jest naprawdę wiele. Sam system można naprawdę mocno rozbudować, na pewno w wielu miejscach również poprawić lub napisać na nowo – lepiej, wydajniej. Mam nadzieję, że ten poradnik będzie dla wielu przydatny i że chociaż odrobinę przybliżyłem piękno leżące w komunikacji sieciowej i jej możliwościach. Odpowiem na wszelkie pytania w komentarzach w ramach mojej najlepszej wiedzy. Nie bójcie się pytać. Każdy kiedyś zaczynał, a przykład takiej gry jak Minecraft, gdzie zastosowanie znajdują ogromne ilości nie tylko informatycznych zagadnień, tylko potwierdza regułę. 🙂

Mikołaj Panecki

Full Stack Developer. Lubi pomagać innych w zrozumieniu programowania, ale też sam nie stroni od pomocy innych. Prowadzi mały kanał w serwisie YouTube.

Zobacz wszystkie posty tego autora →

Komentarze